Statut

Główna

Statut

Statut UKS „OKAY” Opole

ROZDZIAŁ I

§1

Uczniowski Klub Sportowy „OKAY”, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2

 1. Siedzibą Klubu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1.
 2. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Opola.

§3

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o własny statut.

§4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków i stowarzyszeń sportowych.

ROZDZIAŁ II

§6

Celem działalności Klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów – członków Klubu w oparciu o możliwości bazowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną szkoły, rodziców i sympatyków Klubu;
 2. angażowanie innych uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dla poprawy i rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 5. organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji zdrowotnej;
 6. organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodych sportowców;
 8. prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia społeczności Opolszczyzny;
 9. działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;
 10. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym, w szczególności narkomani i alkoholizmowi zagrażającym środowisku dzieci i młodzieży;
 12. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 13. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 14. działania na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci organizacji obozów sportowych, kolonii, rajdów, zlotów, spływów i innych form wypoczynku;
 15. działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie różnych form edukacji pozaszkolnej.

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z Dyrekcją i Radą Rodziców macierzystej szkoły, innymi klubami, stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz władzami samorządowymi.

§8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz organizacyjnej i materialnej pomocy szkoły, rodziców uczniów i sportowych władz miasta.

ROZDZIAŁ III

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd w poczet członków Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”;
 2. zgłaszania  propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
 4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, które popierają cele Klubu, zadeklarują pomoc materialno – finansową oraz na podstawie pisemnej  deklaracji zostaną przyjęte przez Zarząd w poczet członków Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu;
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu;
 3. korzystania z innych uprawnień określanych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności Klubu;
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
 3. godne reprezentowanie barw Klubu;
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§15

Członkostwo w Klubie ustaje:

 1. poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu;
 2. automatycznie w przypadku rozwiązania się Klubu;
 3. automatycznie w przypadku nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy;
 4. poprzez skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. działania na szkodę Klubu,
  3. nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.
 5. W przypadku pkt 4 Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną o podjętej uchwale. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

§16

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
  6. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin był podany w zawiadomieniu;
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy z spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
 5. Do reprezentowania Klubu upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Sekretarz.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§22

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji;
 2. ustania członkostwa w Klubie;
 3. zrzeczenia się udziału w tych organach;
 4. odwołania przez Walne Zebranie klubu.

§23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ IV

§24

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§25

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu wymierzanie następujących kar:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. wykluczenie.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

§26

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowa.

§27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
  4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  5. dochody z majątku,
  6. inne wpływy.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa lub Sekretarza.

§29

Obsługa księgowo-finansowa Klubu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami przez podmiot, z którym Zarząd Klubu podpisze umowę.

ROZDZIAŁ VI

§30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§31

   1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Wspierają nas

logo miasto opole
logo województwa opolskiego
ministerstwo sportu i turystyki - logo
regionalny ośrodek polityki społecznej w Opolu - logo
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - logo
Regina Tour -logo
logo - Polski Związek Judo
Skip to content