Opłaty

Główna

Opłaty

Regulamin opłat

  1. Zawodnicy trenujący w UKS „OKAY” zobowiązani są do opłacania składek członkowskich do 7-ego dnia każdego miesiąca w okresie trwania roku szkolnego (z wyłączeniem wakacji) w wysokości 120zł/m-c. oraz 100zł/m-c dla Osób z Niepełnosprawnościami.
  2. Rodzice dzieci trenujących w UKS „OKAY”, którzy po złożeniu pisemnej deklaracji zostali przyjęci w poczet członków Klubu opłacają składki członkowskie tylko za trenujące dziecko (sami są zwolnieni z opłaty).
  3. Każde kolejne dziecko z danej rodziny ćwiczące w naszym klubie będzie opłacało 50% pełnej składki członkowskiej.
  4. Obniżenie wysokości składek może dotyczyć tylko tych członków Klubu, którzy nie zalegają z opłatami składek członkowskich
  5. Opłaty składek mogą być dokonywane bezpośrednio u trenerów za pokwitowaniem lub przelewem na następujące konto bankowe:

    68 2340 0009 0580 2660 0000 0013

  6. Wniesione składki nie podlegają zwrotowi. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia składek. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nieobecność dziecka spowodowana jest chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim i trwa co najmniej miesiąc. Rezygnacja z zajęć w trakcie roku szkolnego nie uprawnia do zwrotu wpłaconych składek.
  7. W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową (względami materialnymi) Zarząd ma prawo podjąć decyzję o prolongacie płatności, częściowym bądź całkowitym zwolnieniu członka Klubu z konieczności uiszczania składek.

Wspierają nas

logo miasto opole
logo województwa opolskiego
ministerstwo sportu i turystyki - logo
regionalny ośrodek polityki społecznej w Opolu - logo
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - logo
Regina Tour -logo
logo - Polski Związek Judo
Skip to content